Rokiškio profesinio mokymo centro gimnazijos skyriuje mokiniai gali mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (9, 10 arba I, II gimnazijos klasės) bei įgyti pagrindinį išsilavinimą ir vidurinio ugdymo programą (11, 12 arba III, IV gimnazijos klasės) bei įgyti vidurinį išsilavinimą. Galima mokytis vidurinio ugdymo programą kartu su pasirinkta profesinio mokymo programa. Visi mokiniai, norintys įgyti vidurinį išsilavinimą, mokosi gimnazijos skyriuje.

      Kiekvienam mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, mokyklos konsultantai padeda parengti individualų ugdymo planą. Jį sudaro privalomi vidurinio ugdymo programos dalykai (dorinis ugdymas, lietuvių kalba, užsienio kalba, matematika), pasirenkamieji vidurinio ugdymo programos dalykai (biologija / chemija / fizika, istorija / geografija, kūno kultūra / pasirinkta sporto šaka, technologijos / meninis ugdymas), pasirenkamieji mokyklos siūlomi dalykai ir dalykų moduliai elektrotechnika, vadyba, sveikos gyvensenos ugdymas ir kai kurie dalykai siūlomi mokytis išplėstiniu (A) arba bendruoju (B) kursu.

Asmenys, siekiantys mokytis I-oje (9) ar II-oje (10) gimnazijos klasėse, prašymus gali teikti atvykę į Rokiškio profesinio mokymo centrą adresu: Melioratorių g. 1A, Kavoliškis, Rokiškio r.

      Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dėl priėmimo mokytis;
  2. Pasą arba asmens tapatybės kortelę (tapatybės patvirtinimui);
  3. Gimimo liudijimą (tapatybės patvirtinimui);
  4. 8 klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantieji į I-ą (9) gimnazijos klasę);
  5. I-os (9) gimnazijos klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantieji į II-ą (10) gimnazijos klasę);
  6. Vaiko sveikatos pažyma (forma 027-1/a);
  7. 2 fotonuotraukas (3×4 cm);
  8. Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, papildomai pateikia atitinkamus dokumentus:

8.1. pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;

8.2. gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;

8.3. gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;

8.4. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;

8.5. gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;

8.6. sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją, jei asmuo serga lėtine liga.