VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Rokiškio profesinio mokymo centras, juridinio asmens kodas 190804895, adresas Melioratorių g. 1A Kavoliškio kaimas, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio rajono savivaldybė, skelbia konkursą.

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio profesinio mokymo centro patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – sporto salės patalpos centro pastate, adresu Melioratorių g. 1 A, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio r. sav. (pastatas pažymėtas plane – 1C2p, unikalus numeris – 7399-0004-2017, bendras pastato plotas – 3861,08 kv. m., nuomojamų patalpų indeksai: 1-4 621,73 kv. m, 1-8 27,74 kv. m. , 1-9 1,09 kv. m., 1-10 1,25 kv. m., 1-11 1,36 kv. m., 1-12 1,46 kv. m., 1-13 3,75 kv. m., 1-23 16,72 kv. m., 1-24 1,53 kv. m., 1-25 1,28 kv. m.) bendras nuomojamas plotas – 677,91 kv. m. laisvu nuo užsiėmimų metu sporto treniruotėms ir sportiniams renginiams organizuoti (sportinei kultūrinei veiklai vykdyti). Pradinis nuompinigių dydis – 7,00 eurai už vieną valandą. Turto nuomos sutarties terminas iki 2024 m. birželio 30d.

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2023 m. rugsėjo 28 d. 8.00 val. iki 2023 m. rugsėjo 29 d. 14.00 val. centro buhalterijoje. Įgaliotas asmuo Vida Bugailiškienė, tel. 8458 26922.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška, kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus vieno mėnesio pradiniam nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į Rokiškio PMC atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, turės pirmumo teisę pasirenkant užsiėmimų laiką.

Turto apžiūra vyks nuo 2023 m. rugsėjo 25 d. 8,00 val. iki 2023 m. rugsėjo 27 d. 15,00 val.  Atsakingas asmuo – Audrius Dilys, mob. tel. 8698 86941

Komisijos posėdis įvyks 2023 m. rugsėjo 29 d. 15.00 val. Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 111 kab.

Mokinių stažuotė Austrijoje

8 Rokiškio PMC mokiniai/ absolventai atlieka ilgalaikę ErasmusPro ir 1 absolventė trumpalaikę praktiką Austrijos įmonėse.

Mokiniai tobulina profesinius įgūdžius, kurie ateityje suteiks geresnes įsidarbinimo galimybes, mokosi naujų darbo metodų, gerina užsienio (anglų ir vokiečių) kalbų kompetencijas, tobulina verslumo įgūdžius, ugdo bendrąsias kompetencijas. O laisvalaikiu keliauja po šalį, susipažįsta su Austrijos kultūra ir tradicijomis.

Veiklos įgyvendinamos pagal  Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000117682. Projektą finansuoja ES. Priimanti organizacija Austrijoje „BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“.

Mokinių ir mokytojų stažuotė Malagoje

Profesijos mokytojos Žydra ir Vida, bei mokinės/absolventės Kristina, Jolanta, Agnė, Danguolė, Akvilė, Viktorija, Daiva, Samanta ir lydintis mokytojas Arūnas praktiką atlieka saulėtoje Ispanijoje, Malagoje.

Mokytojos susipažino su Ispanijos švietimo sistema, palygino Lietuvos ir Ispanijos panašumus ir skirtumus, stebėjo vedamas pamokas, susipažino su šiuolaikiniais mokymo metodais, mokymo priemonėmis, lankėsi mokinių praktikos atlikimo vietose bei pasidalino abipuse darbo patirtimi su užsienio kolegomis.

Mokinių praktika dar tęsiasi. Mokinės/ absolventės praktiką atlieka skirtingose siuvimo, įmonėse, grožio salone ir restorane. Mokinės tobulina profesinius įgūdžius, mokosi naujų darbo metodų, gerina užsienio kalbos, verslumo įgūdžius. O laisvalaikiu keliauja po šalį, susipažįsta su nuostabiais kraštovaizdžiais, tradicijomis, šalies kultūra ir istorija.

Veiklos įgyvendinamos pagal  Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000117682. Priimanti organizacija Malagoje „Euromind

Naujos patirtys iš Maltos

Kiekvieno Erasmus+ projekto metu,  tobulinamos profesinės kompetencijos, užsienio kalbos žinios, verslumo įgūdžiai, didinama motyvacija dirbti bei tobulėti. Vienas iš tarptautiškumo strategijos tikslų yra tobulinti užsienio kalbos žinias, kurios leistų maksimaliai efektyviai pasinaudoti mobilumų teikiamomis galimybėmis.

Rokiškio PMC mokytojos: Evelina, Milda, Silva, Eglė, Danutė, Jūratė, Daiva, Vida pirmą kartą vyko tobulinti anglų kalbos žinių į tarptautinę „Easy School of Languages Valletta“ mokyklą. Iššūkis – išeiti iš komforto zonos, kai teko kalbėtis su skirtingų tautybių mokymų dalyviais anglų kalba. Tačiau toks kalbos mokymasis yra pats efektyviausias.

Veiklos įgyvendinamos pagal  Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000117682. . Tarpinė organizacija Maltoje Easy Job Bridge.

Tarptautinė konferencija „Tiltai – vizija į ateitį“

Birželio 2 d. Rokiškio profesinio mokymo centre vyko tarptautinė konferencija „Tiltai- vizija į ateitį“.

Konferencija prasidėjo Centro direktorės ir Rokiškio r. savivaldybės mero  jaukiais sveikinimais ir linkėjimais. Visus dalyvius nustebino Rokiškio Rudolfo Lymanto muzikos mokyklos choreografijos skyriaus mokinės Nedos Motiejūnaitės šokio pasirodymas.

        Projekto koordinatorė Silva pristatė Erasmus+ projekto Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052150 sėkmingai įgyvendintas veiklas. Pagrindiniai Erasmus+ projekto tikslai: vykdyti kokybiškus Erasmus+ judumo projektus, didelį dėmesį skiriant socialinės atskirties ir mokinių turinčių SUP skatinimui ir motyvavimui, gerinti jų profesinius įgūdžius. Siekti geresnių tarptautiškumo veiklos rezultatų, stiprinant profesinius, bendruosius, socialinius, užsienio kalbos gebėjimus. Plėsti tinklaveiką, įtraukti socialinius partnerius vystant tarptautinę partnerystę, plečiant geografinį mobilumą ir pasidalinti gerąja patirtimi. Kokybiškai vykdyti atvykstamąjį mobilumą. Didinti mokyklos konkurencingumą ir profesinio mokymo prestižą, pasinaudojant tarptautinių mobilumo projektų patirtimi ir siekti, kad mokykla taptų mokymosi visą gyvenimą mokykla.

        Mokytojai: Arūnas, Jurgita, Asta bei mokinės: Gražina, Elika, Svetlana ir Tatjana pasidalino įspūdžiais iš Erasmus+ stažuočių užsienyje. Inita Šalė (Latvija), Marilis Maremaja (Estija) ir mūsų Centro mokinys Domantas Klasinskas pasidalino Nord+ projekto rezultatais.

        KitchenRULES įmonės atstovės Ieva Vaičiūnaitė ir Jurgita Viltrakienė pristatė įrankius kaip kurti tvarų verslą.

        Užsienio ekspertai Mindaugas Lučka ir Giuseppe Sacarlato kartu su Centro mokytojomis Žydra ir Jūrate, mokiniais bei socialiniais partneriais paruošė prezentacinius Pietų Italijos patiekalus. Konferencijos svečiai ir dalyviai turėjo galimybę paragauti įvairių itališkų šedevrų.

       Nuoširdžiai Ačiū mūsų užsienio partneriams: Mindaugui ir Giuseppei,  rėmėjams: Laimutei Sadauskienei, Rokiškio Rudolfo Lymanto muzikos mokyklos choreografijos skyriui, Centro bendruomenei už JŪSŲ bendradarbiavimą ir prisidėtą indėlį.

„Link balanso 2023”

2023 m. birželio 18 d. vyko tradicinis respublikinis profesinių mokyklų apskaitininko specialybės mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Link balanso 2023”. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių motyvaciją, suteikiant mokiniams galimybę parodyti savo profesinio meistriškumo lygį bei stiprinti profesinio mokymo įstaigų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą. Konkursas išskirtinis tuo, kad Rokiškio profesinio mokymo centras konkursą organizavo VDU Žemės ūkio akademijoje. Tai ypatingai reikšmingas bendradarbiavimo pavyzdys, sinergija tarp profesinio mokymo ir aukštojo mokslo.

 Konkurse dalyvavo ir teorinę bei praktinę užduotis atliko mokiniai iš 11-os šalies profesinio ugdymo įstaigų. Dalyvius ir svečius konkurso atidaryme pasveikino Rokiškio profesinio mokymo centro direktorė Diana Giedrikienė bei VDU Žemės ūkio akademijos doc. Dr. Dalia Juočiūnienė.

Teorinę konkurso dalį mokiniai atliko Google platformoje, o praktinę dalį – MS Excel programa. Mokinių darbus vertino VDU Žemės ūkio akademijos prof. dr. Danutė Zinkevičienė, lekt. Lina Martirosian ir lekt. Silva Katutytė. VDU Žemės ūkio akademijos doc. Dr. Dalia Juočiūnienė sake, kad čia susirinko geriausi iš geriausių ir tai jau yra kiekvieno čia atvykusio mokinio asmeninis laimėjimas. Visi mokiniai gavo padėkas ir paguodos prizus. Prizinių vietų laimėtojamas įteikti diplomai ir dovanos.

Už įsteigtus prizus ir dovanas dėkojame konkurso rėmėjams AB “Rokiškio sūris”, UAB “Rokvesta”, UAB “Rokmedis”, Rimantui Bernackui.

Konkursas „IT proveržis profesijoje“

Balandžio 27 d. Rokiškio profesinio mokymo centre vyko profesinių mokyklų  mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, informacinių technologijų konkursas „IT proveržis profesijoje“.  Konkurse dalyvavo Vilniaus, Radviliškio, Kėdainių, Joniškio, Biržų ir Rokiškio rajono mokyklų atstovai.

Konkurso metu dalyviai atliko tekstinių dokumentų maketavimo, pateikčių rengimo ir skaičiuoklės užduotis. Kol mokiniai demonstravo savo kompiuterinio raštingumo žinias, mokytojai dalijosi gerąja patirtimi ir skaitė pranešimus.

  Komisija įvertino mokinių IT  žinias ir gebėjimus pirmąją vietą skyrė Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Vabalninko skyriaus moksleiviu Laurynui Varžinskui,  2–ąją vietą užėmė mūsų mokyklos mokinys Ignas Janiūnas, o 3-ąją iškovojo Radviliškio technologijų ir verslo centro  atstovė Luka Šikšniūtė. Visi renginio dalyviai gavę padėkas ir atminimo dovanėles išsiskirstė kupini puikių įspūdžių.

Respublikinis virėjo meistriškumo konkursas, skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Kovo 23 d. mūsų mokymo centre vyko respublikinis virėjo meistriškumo konkursas, skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Susirinko dalyviai iš 9 Lietuvos profesinių mokyklų. Konkurso užduotis: pagaminti sluoksniuotas salotas – nebuvo iš lengvųjų. Reikėjo daug kruopštumo, gebėjimų taisyklingai supjaustyti produktus, suderinti spalvas sluoksniuojant į taures, parinkti tinkantį prie salotų padažą bei jas apipavidalinti.

Visi dalyviai labai stengėsi. Mūsų mokinė Jūratė Kužulytė pademonstravo puikią pjaustymo techniką, parinko ir pagamino itin gardų padažą, surinko daugiausia vertinimo komisijos skirtų balų ir užėmė I-ąją vietą. II-ąją vietą užėmė Telšių regioninio profesinio mokymo centro mokinė Valentina Sukauskaitė, III-iąją – Kėdainių profesinio mokymo centro atstovė Miglė Gudaitytė.