ROKIŠKIO PROFESINIO MOKYMO CENTRO STRATEGINIS TIKSLAS IR STRATEGIJA

Rengti kvalifikuotus darbininkus ir tarnautojus, tenkinti darbo rinkos poreikius. Siekiama kelti darbuotojų kvalifikaciją, gerinti mokyklos infrastruktūrą, atnaujinti mokyklos kompiuterinę įrangą, mokymo priemones. Siekiama tobulinti turimas ir diegti naujas, darbo rinką tenkinančias profesinio mokymo programas. Bus stiprinamas neformalus ugdymas.

MOKYKLOS VIZIJA

Šiuolaikiška mokykla skatinanti nuolat tobulėti, kurianti saugias mokymo(si) ir bendradarbiavimo erdves, tiesianti tiltus tarp mokyklos, bendruomenės ir socialinių partnerių, siekdama suteikti kokybiškas profesinio mokymo(si) paslaugas, kalbanti apie save ir savo nuveiktus darbus.

MOKYKLOS MISIJA

Rengti darbo rinkai aukštos kvalifikacijos įvairių sričių specialistus, tenkinančius Panevėžio regiono ir visos Lietuvos ekonominius poreikius. Laiduoti modernų ir standartus atitinkantį vidurinį ir profesinį ugdymosi procesą, veiksmingai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus bei pilietines vertybių nuostatas, būtinas absolventų darbui ir tęstinėms studijoms.

MOKYKLOS VERTYBĖS

Neatsiejama Mokyklos strateginio veiklos plano dalis yra vertybės. Jomis pagrįsti Mokyklos kasdienio darbo ir ateities plėtros principai. Vertybės yra pastovios ir ilgalaikės. Bendruomeniškumas – kolegialumas, komandinis darbas, nuomonės laisvė, abipusė pagarba. Nuoseklumas – atvirumas, skaidrumas, sąžiningumas, atsakingumas. Visuotinumas – lygios galimybės, paslaugų prieinamumas, tolerancija, pagarba kitoms kultūroms. Profesionalumas – veiksmingas ir našus, mokinių poreikius atitinkantis paslaugų teikimas.

Strateginiam tikslui pasiekti mokyklą išskiria keturis prioritetus

  • Efektyviai veikianti mokyklos informacinė sistema.
  • Ugdymo ir profesinio mokymo procesų kokybės priežiūros tobulinimas.
  • Patrauklios ir saugios mokymo ir mokymosi aplinkos kūrimas.
  • Stipri ir aktyviai veikianti mokyklos bendruomenė.

VEIKLOS DOKUMENTAI

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus