Geros mokyklos koncepcijoje (2015) sakoma, kad mokyklos bendruomenė – besimokanti organizacija. Remiamės šios koncepcijos bruožais: mokymasis su kitais ir iš kitų (bendruomenės mokymasis – dirbant su kolegomis, dalijantis patirtimi, atradimais ir sumanymais, stebint kolegų pamokas, drauge studijuojant įvairius šaltinius, mokantis iš mokinių); sutelktumas (mokytojų ir kito personalo telkimasis į pasidalijusias pareigomis, vienos kitoms padedančias ir bendrų profesinių tikslų siekiančias grupes); reflektyvumas (mokyklos bendruomenės diskusijos, veiklos apmąstymas, įsivertinimas); mokymosi ir asmeninio tobulėjimo skatinimas (personalo tobulinimosi paskatos); mokyklos atvirumas pasauliui (partnerystės, bendri projektai, bendradarbiavimas su užsienio partneriais). Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje įgyjama ne tik paklausi ir populiari specialybė, bet ir pagrindiniai gebėjimai, leidžiantys tapti visuomenės nariais, gebančiais sėkmingai planuoti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Šiuolaikiška ir moderni Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla įgyvendindama Tarptautiškumo strategiją, plečia savo kaip priimančios organizacijos veiklas.

2021 m. rugsėjo 27-29 d. pagal Erasmus+ projekto „New Experience Changes Lives“, No. 2020-1-LV01-KA116-077195 veiklas du ekonomikos ir apskaitos mokytojai iš Daugpilio technikumo  kartu su profesijos mokytojais A.Mikulioniene, J.Šaučiūniene ir A.Kairiu vedė integruotas pamokas vienuoliktos, dvyliktos klasės ir apskaitos grupės mokiniams. Abi profesinės mokyklos yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį, jau eilę metų vykdo bendras veiklas, Rokiškio ir Daugpilio mokyklų mokytojai bendrauja, bendradarbiauja, vykdo bendrus projektus, dalinasi patirtimi. Pasiruošimas pamokoms prasidėjo gerokai anksčiau: buvo suderintos pamokų temos, planuojant ir sudarinėjant pamokų planus, ieškojome aktualios informacijos, formulavome kiekvienos pamokos tikslus ir uždavinius, derinome mokymo metodus, rengėme mokomąją medžiagą. Integruotų apskaitos pamokų metu buvo nagrinėjamos galiojančios mokesčių sistemos abiejose šalyse Lietuvoje ir Latvijoje, analizuojami skirtumai, lyginami konkrečių mokesčių tarifai, apmokestinamosios bazės ir pan. Integruotų pamokų metu apdailininkams (statybininkams) buvo pristatomos inovacijos, verslo kūrimo ir finansavimo galimybės, skirtumai, analizuojamos konkrečios situacijos, skaičiuojamas pelningumas  ir kiti ekonominiai rodikliai. Po pamokų vyko ilgi pokalbiai, refleksija, aptarimai ir apibendrinant sutarėme – organizuoti integruotas pamokas profesiniame mokyme būtina, o tinkamas pasirengimas joms reikalauja ypatingo profesijos mokytojų pasirengimo: keliant pamokos tikslus, derinant žinias, planuojant pamokos laiką, rengiant mokomąją medžiagą. Savo įgyta patirtimi pasidalinome su kolegomis.

Parengė : Asta Mikulionienė