Laisvos darbo vietos

Rokiškio profesinio mokymo centras

Viešoji įstaiga,  Melioratorių g. 1 A,  Kavoliškio k., Rokiškio kaim. sen., LT-42345 Rokiškio r. sav.

Konkursas direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai pareigoms užimti

(1 pareigybė)

          Darbo pobūdis. Direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai aktai, reglamentuojantys VšĮ įstaigų veiklą, regioninę plėtrą, Lietuvos Respublikos švietimo ir Profesinio mokymo  įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys švietimo įstaigos veiklą ir profesinį mokymą, Viešųjų pirkimų įstatymas, Vyriausybės nutarimai, reguliuojantys viešuosius pirkimus, Rokiškio profesinio mokymo centro įstatai, pareigybės aprašymas, įstaigos  darbo tvarkos taisyklės.

          Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai siekia įgyvendinti Rokiškio PMC infrastruktūros plėtros bei gerinimo tikslus ir užtikrinti kokybišką infrastruktūros organizavimą bei valdymą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai yra atsakingas už gaisrinę saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą.

PAREIGYBĖ

 1. Rokiškio profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai (134502). Pareigybės grupė – 1. Vadovai ir jų pavaduotojai. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai pavaldus direktoriui.
 2. Pareigybės lygis – A2.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS

 1. Privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją statybos inžinerijos, inžinerijos, edukologijos ar vadybos krypties.
 2. Privalo turėti ne mažiau 2 metų vadovaujamojo darbo patirties.
 3. Privalo būti baigęs darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų mokymus ir įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą.
 4. Turėti patirties ir gebėjimų projektų rengime ir įgyvendinime.
 5. Mokėti bent vieną Europos Sąjungos užsienio kalbą (pageidautina anglų) ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 6. Turi išmanyti, mokėti, žinoti:

    – Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius, reikalavimus;

   – savarankiškai planuoti, valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus  vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus;

   – gerai dirbti kompiuteriu MS Office (Word, Excel, Power Point), naudotis internetu;

   – gebėti skaityti, suprasti ir rengti techninę dokumentaciją;

   – išmanyti žmogiškųjų išteklių ir turto valdymą;

   – išmanyti pastatų priežiūrą ir eksploataciją, infrastruktūros specifiką ir jos plėtros poreikius, įstaigos ūkinės veiklos ir poreikių specifiką;

   – išmanyti informacines sistemas ir technologijas, bei pastatų inžinerijos ir apsaugos sistemas;

   – Higienos normas ir taisykles;

  – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo tvarką įstaigoje;

 – įstaigos  elektros ūkiui ir priešgaisrinei saugai keliamus reikalavimus.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (Aprašo 2 priedas).
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/ar dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir/ar dokumentų kopijas.
 4. Užpildyti pretendento anketą (Aprašo 3 priedas).
 5. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass CV formatu lietuvių kalba su jame nurodytu privalumų sąrašu (aprašant dalykines savybes ir įgūdžius).
 6. Darbo (organizacinės) patirties ir vadovavimo patirties patvirtinančius dokumentus ir (ar) jų kopijas.
 7. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuoti individuliai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS). Smulkesnė informacija teikiama telefonais (8 458) 68078, 8 615 42963.