VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Rokiškio profesinio mokymo centras, juridinio asmens kodas 190804895, adresas Melioratorių g. 1A Kavoliškio kaimas, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio rajono savivaldybė, skelbia konkursą.

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio profesinio mokymo centro patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – sporto salės patalpos centro pastate, adresu Melioratorių g. 1 A, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio r. sav. (pastatas pažymėtas plane – 1C2p, unikalus numeris – 7399-0004-2017, bendras pastato plotas – 3961,08 kv. m., nuomojamų patalpų indeksai: 1-4 621,73 kv. m, 1-8 27,74 kv. m. , 1-9 1,09 kv. m., 1-10 1,25 kv. m., 1-11 1,36 kv. m., 1-12 1,46 kv. m., 1-13 3,75 kv. m., 1-23 16,72 kv. m., 1-24 1,53 kv. m., 1-25 1,28 kv. m.) bendras nuomojamas plotas – 677,91 kv. m. laisvu nuo užsiėmimų metu sporto treniruotėms ir sportiniams renginiams organizuoti (sportinei kultūrinei veiklai vykdyti). Pradinis nuompinigių dydis – 6,00 eurai už vieną valandą. Turto nuomos sutarties terminas iki 2023 m. birželio 30d. imtinai.

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2022 m. spalio 26 d. 8.00 val. iki 2022 m. spalio 28 d. 14.00 val. mokyklos buhalterijoje. Įgaliotas asmuo Vida Bugailiškienė, tel. 8458 26922.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška, kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus vieno mėnesio pradiniam nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į RPMC atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, turės pirmumo teisę pasirenkant užsiėmimų laiką.

Turto apžiūra vyks nuo 2022 m. spalio 21 d. 8,00 val. iki 2022 m. spalio 25 d. 15,00 val.  Atsakingas asmuo – Audrius Dilys, mob. tel. 8698 86941

Komisijos posėdis įvyks 2022 m. spalio 28 d. 15.00 val. Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 102 kab.